Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyksiä

Keskustelua säännöistä ja tulkinnoista
jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.3

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 13:27

VANHA:

4.3

Except as providedin Article 4.2, if the player having the move deliberately touches
on the chessboard:

a. one or more of his own pieces, he must move the first piece touched which can be
moved

b. one or more of his opponent’s pieces, he must capture the first piece touched
which can be captured

c. one piece of each colour, he must capture the opponent’s piece with his piece or,
if this is illegal, move or capture the first piece touched which can be moved or
captured. If it is unclear, whether the player’s own piece or his opponent’s was
touched first, the player’s own piece shall be considered to have been touched
before his opponent’s.

UUSI:

4.3

Except as providedin Article 4.2, if the player having the move touches on the

(->provided in)

chessboard, with the intention of moving or capturing:

a. one or more of his own pieces, he must move the first piece touched that can
be moved
b. one or more of his opponent’s pieces, he must capture the first piece touched
that can be captured
c. one piece of each colour, he must capture the opponent’s piece with his piece
or, if this is illegal, move or capture the first piece touched that can be moved
or captured. If it is unclear whether the player’s own piece or his opponent’s
was touched first, the player’s own piece shall be considered to have been
touched before his opponent’s.

Suomeksi:

4.3. Säännön 4.2 poikkeusta lukuunottamatta, jos siirtovuorossa oleva pelaaja tahallisesti
koskettaa laudalla

a. yhtä tai useampaa omaa nappulaansa, hänen on siirrettävä ensimmäistä koskettamaansa
nappulaa, joka on siirrettävissä
b. yhtä tai useampaa vastustajan nappulaa, hänen on lyötävä ensimmäinen koskettamansa
nappula, joka on lyötävissä
c. yhtä omaa ja yhtä vastustajan nappulaa, hänen on lyötävä vastustajan nappula omalla
nappulallaan tai, mikäli tämä on sääntöjen vastaista, siirrettävä tai lyötävä ensimmäinen sellainen
kosketettu nappula, joka on sääntöjen mukaan siirrettävissä tai lyötävissä. Jos on epäselvää, mitä
nappulaa on ensin kosketettu, pelaajan katsotaan koskettaneen omaa nappulansa ennen
vastustajansa nappulaa.

Kommentti: Englanninkielisessä säännössä on korjattu luultavasti(?) seuraava virhe:
"tahallisen" kosketuksen voi tehdä myös korjaustarkoituksessa.
Suomenkielinen käännös on vanhasta säännöstä.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.4

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 13:45

VANHA:

4.4

If a player having the move:

a. deliberately touches his king and rook he must castle on that side if it is legal
to do so

b. deliberately touches a rook and then his king he is not allowed to castle on that
side on that move and the situation shall be governed by Article 4.3.a

c. intending to castle, touches the king or king and rook at the same time, but
castling on that side is illegal, the player must make another legal move with
his king (which may include castling on the other side). If the king has no legal
move, the player is free to make any legal move

d. promotes a pawn, the choice of the piece is finalised, when the piece has touched
the square of promotion.

UUSI:

4.4

If a player having the move:

a. touches his king and a rook he must castle on that side if it is legal to do so
b. deliberately touches a rook and then his king he is not allowed to castle on
that side on that move and the situation shall be governed by Article 4.3.a
c. intending to castle, touches the king and then a rook, but castling with this
rook is illegal, the player must make another legal move with his king
(which may include castling with the other rook). If the king has no legal move,
the player is free to make any legal move.
d. promotes a pawn, the choice of the piece is finalised when the piece has
touched the square of promotion.


Suomeksi:

4.4. Jos siirtovuorossa oleva pelaaja
a. tahallisesti koskettaa kuningastaan ja torniaan, hänen on linnoituttava sille sivustalle edellyttäen,
että se on sääntöjen mukaista
b. tahallisesti koskettaa torniaan ja sitten kuningastaan, hän ei voi linnoittua sille sivustalle
kyseisellä siirrollaan, ja tilanteeseen sovelletaan sääntöä 4.3.a
c. aikomuksenaan linnoittua, koskettaa kuningastaan ja sitten torniaan, mutta linnoitus sille
sivustalle on sääntöjen vastainen, pelaajan on tehtävä kuninkaallaan mikä tahansa laillinen siirto
(joka voi olla myös linnoitus toisen tornin kanssa). Jos kuninkaalla ei ole mitään laillista siirtoa,
pelaaja voi tehdä minkä hyvänsä laillisen siirron
d. korottaa sotilaan, uuden nappulan valinta on lopullinen, kun uusi nappula on koskettanut
korotusruutua.

Kommentti:
4.4.a. sana "deliberately" on poistettu englanninkielisistä säännöistä!
Suomenkielinen sääntö on käännös vanhasta.

Sääntöjen käännöksessä on käytetty seitsemässä kohtaa "edellyttäen että", jolle kielitoimisto antaa paremman vaihtoehdon: jos, kun(han)
Käännösehdotus:
4.4.a. koskettaa kuningastaan ja torniaan, hänen on linnoituttava sille sivustalle,
kunhan se on sääntöjen mukaista

Sääntöä 4.4.c on korjattu, luultavasti koska "linnoitus sille sivustalle" voi tarkoittaa kuninkaan sivustaa tai tornin sivustaa, jotka voivat
olla erit.
4.4.c. intending to castle, touches the king and then a rook, but castling with this
rook is illegal, the player must make another legal move with his king
4.4.c. aikomuksenaan linnoittua, koskettaa kuningastaan ja sitten torniaan, mutta linnoitus sille
sivustalle on sääntöjen vastainen, pelaajan on tehtävä kuninkaallaan mikä tahansa laillinen siirto

Käännösehdotus (pilkkuvirhekin korjattu):
4.4.c. aikomuksenaan linnoittua koskettaa kuningastaan ja sitten torniaan, mutta linnoitus kosketetun
tornin kanssa on sääntöjen vastainen, pelaajan on tehtävä kuninkaallaan mikä tahansa laillinen siirto

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.6

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 13:52

UUSI:

4.6

The act of promotion may be performed in various ways:

1. the pawn does not have to be placed on the square of arrival,
2. removing the pawn and putting the new piece on the square of promotion may occur in any order.

(Tässä englanninkielisissä säännöissä on ilmeisesti formatointivirhe: numerointi 1,2 ei a,b?)

If an opponent’s piece stands on the square of promotion, it must be captured.

Suomeksi:

4.6 Sotilaan korottaminen voidaan tehdä eri tavoin:
1. Sotilasta ei tarvitse siirtää korotusruutuun.
2. Sotilaan poistaminen laudalta ja uuden nappulan asettaminen korotusruutuun voivat tapahtua
missä järjestyksessä tahansa.
Jos korotusruudussa on vastustajan nappula, se täytyy lyödä.

Kommentti:
4.6.1.: Sotilas pitää loogisesti siirtää korotusruutuun, muttei fyysisesti. Siksi verbiä "place" eikä "move" käytetään englanninkielisessä säännössä. Suomenkielinen käännös mahdollistaa uudet, luovat korotustavat.

Käännösehdotus (joku näistä):
1. Sotilasta ei tarvitse /fyysisesti siirtää/asettaa/laittaa korotusruutuun.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.8

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 14:00

VANHA:

4.7

A player forfeits his right to a claim against his opponent’s violation of Article
4 once he deliberately touches a piece.


UUSI:

4.8

A player forfeits his right to claim against his opponent’s violation of Articles
4.1 – 4.7 once the player touches a piece with the intention of moving or capturing
it.


Suomeksi:

4.8. Pelaaja luopuu oikeudestaan huomauttaa sääntöjen 4.1 – 4.7 rikkomuksesta kosketettuaan
itse tahallisesti nappulaa.

Käännös on osittain vanhasta säännöstä.
Käännösehdotus:

4.8. Pelaaja menettää oikeutensa huomauttaa vastustajan sääntöjen 4.1 – 4.7 rikkomuksesta
kosketettuaan itse nappulaa tarkoituksena siirtää tai lyödä se.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 5.2.d

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 17:49

VANHA:

5.2

d. The game may be drawn if any identical position is about to appear or has appeared on
the chessboard at least three times. (See Article 9.2)

UUSI:

5.2

d. The game may be drawn if an identical position is about to appear or has appeared
on the chessboard at least three times (see Article 9.2).

Suomeksi:

5.2.

d. Peli voi päättyä tasapeliin, jos sama asema on esiintynyt pelissä kolme kertaa. (katso sääntö 9.2).

Kommentti:
Englanninkielisessäkin säännössä on sanamuotovirhe. Jos sama asema on kolme kertaa syntymässä laudalle, peli voisi sen vuoksi päättyä tasapeliin. Eli riittää, että asema ei ole kertaakaan todella ollut laudalla.

Käännöksestä puuttuu osa, korjaus:
d. Peli voi päättyä tasapeliin, jos sama asema on juuri syntymässä laudalle tai on esiintynyt pelissä kolme kertaa (katso sääntö 9.2).

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 6.2.b - 6.2.e

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 18:05

UUSI:
6.2

b. A player must press his clock with the same hand with which he made his move. It is forbidden for
a player to keep his finger on the clock or to ‘hover’ over it.
e. If a player is unable to use the clock, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be
provided by the player to perform this operation. His clock shall be adjusted by the arbiter in
an equitable way. This adjustment of the clock shall not apply to the clock of a player with a disability.

Suomeksi:

6.2.

b. Pelaajan on painettava kelloa samalla kädellä kuin millä siirto on tehty. Pelaaja ei saa pitää
sormeaan kellon nupilla eikä sen yllä.

e. Pelaajalle, joka ei kykene käyttämään kelloa, voidaan sallia tuomarin hyväksymä avustaja tätä
varten. Tuomarin tulee korjata ajat oikeudenmukaisesti. Korjausta ei tehdä avustajaa käyttävän
pelaajan aikaan.

Kommentteja:

6.2.b. A player must press his clock with the same hand with which he made his move. It is forbidden for
a player to keep his finger on the clock or to ‘hover’ over it.
6.2.b. Pelaajan on painettava kelloa samalla kädellä kuin millä siirto on tehty. Pelaaja ei saa pitää
sormeaan kellon nupilla eikä sen yllä.

->käännösehdotus:
...his finger on the clock or to ‘hover’ over it.
...sormeaan kellolla eikä sen yllä.
(Jotkut pelaajat pitävät kellosta kiinni pelin aikana, mitä uusi suomenkielinen sääntö ei estä.)

Käännösvirhe:
6.2.e. Korjausta ei tehdä avustajaa käyttävän pelaajan aikaan.

Korjaus tehdään varmaankin nimenomaan avustajaa käyttävän pelaajan aikaan, paitsi kun pelaajalla on vamma, joka estää kellon käytön. Muista syistä (uskonto jne.) kelloa käyttämättömän pelaajan aikaa korjataan.

Käännöksen korjaus(?):

6.2.e. Korjausta ei tehdä vammaisen pelaajan aikaan.

Sana "vammainen" on kai tässä yhteydessä korrekti.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 6.9

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 18:08

UUSI:

6.9
Except where one of Articles 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c applies, if a player does not complete
the prescribed number of moves in the allotted time, the game is lost by that player. However, the game is
drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible
series of legal moves.

Suomeksi:

6.9. Paitsi jonkin säännöistä 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b tai 5.2.c tarkoittamissa tapauksissa, pelaaja,
joka ei tee vaadittua siirtomäärää niille varatussa ajassa, häviää pelin. Kuitenkin peli on tasapeli,
jos laudalla oleva asema on sellainen, ettei vastapelaaja voi tehdä mattia millään laillisella
siirtosarjalla.

Korjaus:
niille varatussa ajassa -> sille varatussa ajassa

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 6.11

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 18:11

UUSI:

6.11

If both flags have fallen and it is impossible to establish which flag fell first then:

1. the game shall continue if this occurs in any period of the game except the last period.
2. the game is drawn if this occurs in the period of a game in which all remaining moves must be completed.


Suomeksi:

6.11. Jos molemmat merkkiliput ovat pudonneet eikä ole mahdollista saada selville, kumpi merkki-
lippu putosi ensin, niin
a. peli jatkuu, jos tämä tapahtuu minkä tahansa muun kuin viimeisen jakson kohdalla.
b. peli on tasapeli, mikäli tämä tapahtuu pelin sellaisen jakson kohdalla, jossa kaikki jäljellä olevat
siirrot on tehtävä.

Käännösehdotus:
jakson -> ajantarkistusjakson

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 8.6.

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 18:13

UUSI:

8.6
If the scoresheets cannot be brought up to date showing that a player has overstepped the allotted time, the next move made
shall be considered as the first of the following time period, unless there is evidence that more moves have been made
or completed.

Suomeksi:

8.6. Jos pöytäkirjoja ei voida saattaa ajan tasalle siten, että ne näyttäisivät jommankumman
pelaajan ylittäneen miettimisaikansa, seuraavan pelattavan siirron katsotaan olevan seuraavan
ajantarkistuksen ensimmäisen siirron, ellei voida osoittaa, että enemmän siirtoja on tehty.

Käännösehdotus:
ajantarkistuksen -> ajantarkistusjakson

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 6.12

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 27 Kesä 2014 18:26

VANHA:

6.12
a. If the game needs to be interrupted, the arbiter shall stop the clocks.
b. A player may stop the clocks only in order to seek the arbiter’s assistance, for example
when promotion has taken place and the piece required is not available.
c. The arbiter shall decide when the game is to be restarted in either case.
d. If a player stops the clocks in order to seek the arbiter’s assistance, the arbiter shall
determine if the player had any valid reason for doing so. If it is obvious that the player
had no valid reason for stopping the clocks, the player shall be penalised according to Article 13.4.

UUSI:

6.12

a. If the game needs to be interrupted, the arbiter shall stop the chessclock.
b. A player may stop the chessclock only in order to seek the arbiter’s assistance, for example
when promotion has taken place and the piece required is not available.
c. The arbiter shall decide when the game restarts.
d. If a player stops the chessclock in order to seek the arbiter’s assistance, the arbiter shall
determine whether the player had any valid reason for doing so. If the player had no valid reason
for stopping the chessclock, the player shall be penalised in accordance with Article 12.9.


Suomeksi:

6.12
a. Jos peli on keskeytettävä, tuomari pysäyttää kellot.
b. Pelaaja saa pysäyttää kellon vain tuomarin kutsumista varten, esimerkiksi, kun
korotustilanteessa ei korotukseen tarvittavaa nappulaa ole saatavilla.
c. Tuomari päättää, milloin peliä jatketaan.
d. Jos pelaaja pysäyttää shakkikellon tuomarin kutsumista varten, tuomari harkitsee, oliko
pysäyttämiseen pätevä syy. Mikäli on ilmeistä, ettei pelaajalla ollut pätevää syytä pysäyttää
shakkikelloa, pelaajaa rangaistaan säännön 12.9 mukaisesti.

Kommentteja:
a. Jos peli on keskeytettävä, tuomari pysäyttää kellot.
korjausehdotus:
kellot -> shakkikellon

b. ...kellon... -> ...shakkikellon...

(vertaa
6.1. "Shakkikello" on kello, jossa on kaksi kellotaulua tai näyttöä. Näytöt on kytketty toisiinsa niin,että aika voi juosta vain yhdessä niistä kerrallaan.
"Kellolla" Shakkisäännöissä tarkoitetaan yhtä kellotauluista tai näytöistä.
Kummassakin aikanäytössä on oltava “merkkilippu”.
"Merkkilipun putoamisella" tarkoitetaan pelaajalle varatun ajan loppumista. )

d. If the player had no valid reason...

Korjausehdotus:
...Mikäli on ilmeistä, ettei pelaajalla ollut pätevää syytä...
-> ...Ellei pelaajalla ollut pätevää syytä...

Käännös on vanhasta säännöstä, josta "If it is obvious" on poistettu. Pelaajan syyn shakkikellon pysäyttämiselle ei siis enää tarvitse olla ilmeinen (selvästi havaittava, silminähtävä).

d. ...säännön12.9...
-> ...säännön 12.9...

Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa