Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyksiä

Keskustelua säännöistä ja tulkinnoista
jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 7.5

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 30 Kesä 2014 17:32

VANHA:

7.4
a. If during a game it is found that an illegal move, including failing to meet the requirements of
the promotion of a pawn or capturing the opponent’s king, has been completed, the position immediately
before the irregularity shall be reinstated. If the position immediately before the irregularity cannot
be determined the game shall continue from the last identifiable position prior to the irregularity.
The clocks shall be adjusted according to Article 6.13. The Articles 4.3 and 4.6 apply to the move
replacing the illegal move. The game shall then continue from this re-instated position.
b. After the action taken under Article 7.4.a, for the first two illegal moves by a player the arbiter
shall give two minutes extra time to his opponent in each instance; for a third illegal move by
the same player, the arbiter shall declare the game lost by this player. However, the game is
drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible
series of legal moves.

UUSI:
7.5

a. If during a game it is found that an illegal move has been completed, the position immediately before
the irregularity shall be reinstated. If the position immediately before the irregularity cannot be
determined, the game shall continue from the last identifiable position prior to the irregularity.
Articles 4.3 and 4.7 apply to the move replacing the illegal move. The game shall then continue from
this reinstated position.
If the player has moved a pawn to the furthest distant rank, pressed the clock, but not replaced
the pawn with a new piece, the move is illegal. The pawn shall be replaced by a queen of the same
colour as the pawn.
b. After the action taken under Article 7.5.a, for the first completed illegal move by a player
the arbiter shall give two minutes extra time to his opponent; for the second completed illegal
move by the same player the arbiter shall declare the game lost by this player. However, the game
is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible
series of legal moves.


Suomeksi:

7.5.
a. Jos pelin kestäessä havaitaan, että on tehty sääntöjen vastainen siirto, asema on palautettava
juuri virhettä edeltäneeseen tilanteeseen. Jos juuri virhettä edeltävää asemaa ei voida palauttaa,
peliä jatketaan viimeisestä palautettavissa olevasta, virhettä edeltäneestä asemasta. Sääntöjä 4.3
ja 4.7 sovelletaan sääntöjen vastaista siirtoa korvaavaan siirtoon. Tämän jälkeen peli jatkuu
palautetusta asemasta.
Jos pelaaja on siirtänyt sotilaansa kauimmalle riville alkuasemasta ja painanut kelloaan, mutta ei
ole vaihtanut sotilasta uuteen nappulaan, siirto on laiton. Sotilas vaihdetaan sotilaan kanssa
samanväriseksi kuningattareksi.
b. Kohdan 7.5.a edellyttämien toimenpiteiden tultua suoritetuiksi ensimmäisen laittoman siirron
kohdalla tuomari antaa virheeseen syyllistyneen pelaajan vastapelaajalle kaksi minuuttia lisäaikaa.
Jos sama pelaaja syyllistyy toisen kerran laittomaan siirtoon, hän häviää pelin. Peli on kuitenkin
tasapeli, jos vastapelaaja ei voi tehdä virheen tehneen pelaajan kuninkaasta mattia millään
laillisella siirtosarjalla.


Käännösehdotus/korjaus:
7.5.b
...ensimmäisen laittoman siirron... -> ensimmäisen loppuun suoritetun laittoman siirron
...syyllistyy toisen kerran laittomaan siirtoon... -> suorittaa loppuun toisen kerran laittoman siirron

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 8.1

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 30 Kesä 2014 17:49

VANHA:

Article 8: The recording of the moves

8.1
In the course of play each player is required to record his own moves and those of his opponent
in the correct manner, move after move, as clearly and legibily as possible, in the algebraic
notation (See Appendix C), on the scoresheet prescribed for the competition.

It is forbidden to write the moves in advance, unless the player is claiming a draw according to
Article 9.2, or 9.3 or adjourning a game according to the Guidelines of Adjourned Games point 1.a.

A player may reply to his opponent’s move before recording it, if he so wishes. He must record his
previous move before making another.

Both players must record the offer of a draw on the scoresheet. (See Appendix C.13)

If a player is unable to keep score, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be provided
by the player to write the moves. His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable way.


UUSI:

Article 8: The recording of the moves

8.1

a. In the course of play each player is required to record his own moves and those of his opponentin
the correct manner, move after move, as clearly and legibly as possible, in the algebraic notation
(Appendix C), on the ‘scoresheet’ prescribed for the competition. It is forbidden to write the moves
in advance, unless the player is claiming a draw according to Article 9.2, or 9.3 or adjourning
a game according to Appendix E.1 a.
HUOM: opponentin -> opponent in
b. The scoresheet shall be used only for recording the moves, the times of the clocks, offers of a draw,
matters relating to a claim and other relevant data.
c. A player may reply to his opponent’s move before recording it, if he so wishes. He must record his
previous move before making another.
d. Both players must record the offer of a draw on the scoresheet with a symbol (=).
e. If a player is unable to keep score, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be
provided by the player to write the moves. His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable
way. This adjustment of the clock shall not apply to a player with a disability.Suomeksi:

Luku 8: Siirtojen merkintä

8.1.
a. Pelin kestäessä kummankin pelaajan on merkittävä omat ja vastustajansa siirrot oikein siirto
siirrolta niin selvästi ja lukukelpoisesti kuin mahdollista ja käyttäen algebrallista merkintätapaa (liite
C) ja kilpailuun määrättyjä “pöytäkirjoja”. On kiellettyä merkitä siirtoja etukäteen, ellei pelaaja vaadi
tasapeliä säännön 9.2 tai 9.3 perusteella tai ellei kyse ole pelin keskeyttämisestä liitteessä E.1 a
kerrotulla tavalla.
b. Pöytäkirjaan saa merkitä vain tehdyt siirrot, kellojen näyttämät, tasapelitarjoukset ja vaatimuksiin
liittyvät asiat ja muut tarpeelliset tiedot.
c. Pelaaja voi niin halutessaan vastata vastustajansa siirtoon ennen sen merkitsemistä
pöytäkirjaan. Hänen on merkittävä pöytäkirjaansa aiemmat siirtonsa ennen uuden siirron
tekemistä.
d. Tasapelitarjous on kummankin pelaajan merkittävä pöytäkirjaan symbolilla (=).
e. Jos pelaaja ei voi pitää pöytäkirjaa, voidaan sallia tuomarin hyväksymä avustaja pitämään
pelaajan puolesta pöytäkirjaa. Tuomarin tulee korjata ajat oikeudenmukaisesti. Korjausta ei tehdä
avustajaa käyttävän pelaajan aikaan.


Kommentteja:
Vertaa 6.2.e.

Käännösvirhe:
8.1.e. If a player is unable to keep score, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be
provided by the player to write the moves. His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable
way. This adjustment of the clock shall not apply to a player with a disability.

8.1.e. Jos pelaaja ei voi pitää pöytäkirjaa, voidaan sallia tuomarin hyväksymä avustaja pitämään
pelaajan puolesta pöytäkirjaa. Tuomarin tulee korjata ajat oikeudenmukaisesti. Korjausta ei
tehdä avustajaa käyttävän pelaajan aikaan.

Korjattu(?) käännös:
His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable way.
Tuomarin tulee korjata ajat oikeudenmukaisesti.
->Tuomari korjaa avustajaa käyttävän pelaajan ajan oikeudenmukaisesti.

This adjustment of the clock shall not apply to a player with a disability.
Korjausta ei tehdä avustajaa käyttävän pelaajan aikaan.
->Korjausta ei tehdä vammaisen pelaajan aikaan.
(Sana "vammainen" on kai tässä yhteydessä korrekti.)

Korjaus tehdään kai nimenomaan avustajaa käyttävän pelaajan aikaan, paitsi kun pelaajalla
on haitta/vamma, joka estää pöytäkirjan pidon. Muista syistä - uskonto, kirjoitustaito jne. -
pöytäkirjaa pitämättömän pelaajan aikaa korjataan.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 8.4

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 30 Kesä 2014 17:51

VANHA:

8.4
If a player has less than five minutes left on his clock at some stage in a period
and does not have additional time of 30 seconds or more added with each move, then
for the remainder of the period he is not obliged to meet the requirements of Article 8.1.
Immediately after one flag has fallen the player must update his scoresheet completely
before moving a piece on the chessboard.

UUSI:

8.4
If a player has less than five minutes left on his clock at some stage in a period and
does not have additional time of 30 seconds or more added with each move, then for
the remainder of the period he is not obliged to meet the requirements of Article 8.1.

Suomeksi:

8.4.
Jos pelaajalla on aikaa jäljellä alle viisi minuuttia jossakin aikajakson vaiheessa, eikä hänelle lisätä
30 sekuntia tai enemmän jokaista siirtoa kohti, pelaajan ei tarvitse täyttää aikatarkistusjakson
loppuaikana säännön 8.1 vaatimuksia.

Käännösehdotus:
...aikajakson... -> ...ajantarkistusjakson...
...aikatarkistusjakson... -> ...ajantarkistusjakson...

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 8.5

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 30 Kesä 2014 18:00

VANHA:

8.5
a. If neither player is required to keep score under Article 8.4, the arbiter or an assistant should try to be present
and keep score. In this case, immediately after one flag has fallen,the arbiter shall stop the clocks. Then both
players shall update their scoresheets, using the arbiter’s or the opponent’s scoresheet.
b. If only one player is not required to keep score under Article 8.4, he must, as soon as either flag has fallen,
update his scoresheet completely before moving a piece on the chessboard. Provided it is the player’s move, he may
use his opponent’s scoresheet, but must return it before making a move.
c. If no complete scoresheet is available, the players must reconstruct the game on a second chessboard under
the control of the arbiter or an assistant. He shall first record the actual game position, clock times and
the number of moves made, if this information is available, before reconstruction takes place.

UUSI:

8.5

a. If neither player keeps score under Article 8.4, the arbiter or an assistant should try to be present and
keep score. In this case, immediately after a flag has fallenthe arbiter shall stop the chessclock. Then both

HUOM: fallenthe ->fallen the

players shall update their scoresheets, using the arbiter’s or the opponent’s scoresheet.
b. If only one player has not kept score under Article 8.4, he must, as soon as either flag has fallen, update
his scoresheet completely before moving a piece on the chessboard. Provided it is that player’s move, he may use
his opponent’s scoresheet, but must return it before making a move.
c. If no complete scoresheet is available, the players must reconstruct the game on a second chessboard under
the control of the arbiter or an assistant. He shall first record the actual game position, clock times,
whose clock was running and the number of moves made/completed, if this information is available, before
reconstruction takes place.


Suomeksi:

8.5.
a. Jos kumpikaan pelaaja ei pidä pöytäkirjaa säännön 8.4 mukaisesti, tuomarin tai hänen
apulaisensa on pyrittävä olemaan läsnä ja pitämään pöytäkirjaa. Tässä tapauksessa heti kun
jompikumpi merkkilippu on pudonnut, tuomarin on pysäytettävä kellot. Sen jälkeen molempien
pelaajien on täydennettävä pöytäkirjansa tuomarin tai vastustajan pöytäkirjan avulla.
b. Jos vain toinen pelaajista ei pidä pöytäkirjaa säännön 8.4 mukaisesti, hänen on saatettava
pöytäkirjansa täysin ajan tasalle heti, kun merkkilippu on pudonnut, ja ennen seuraavan siirtonsa
tekemistä. Mikäli pelaaja on siirtovuorossa, hän voi käyttää vastustajansa pöytäkirjaa, mutta hänen
on palautettava pöytäkirja vastustajalle ennen siirron tekemistä.
c. Jos täydellistä pöytäkirjaa ei ole käytettävissä, pelaajien on rekonstruoitava peli toisella
shakkilaudalla tuomarin valvonnan alaisuudessa. Tuomarin on ensin merkittävä muistiin pelin
todellinen asema, kellojen näyttämät, kumpi on siirtovuorossa ja, mikäli mahdollista, tehtyjen
siirtojen määrä ennen rekonstruointia.

Kommentteja:

8.5.b. If only one player has not kept score under Article 8.4, he must, as soon as either flag has fallen, update
his scoresheet completely before moving a piece on the chessboard.
8.5.b. Jos vain toinen pelaajista ei pidä pöytäkirjaa säännön 8.4 mukaisesti, hänen on saatettava
pöytäkirjansa täysin ajan tasalle heti, kun merkkilippu on pudonnut, ja ennen seuraavan siirtonsa
tekemistä.

Korjausehdotus:
->heti, kun kumpi tahansa merkkilippu on pudonnut ja ennen seuraavan siirtonsa tekemistä.
(ei siis välttämättä oma merkkilippu!)


8.5.c If no complete scoresheet is available, the players must reconstruct the game on a second chessboard under
the control of the arbiter or an assistant.
8.5.c. Jos täydellistä pöytäkirjaa ei ole käytettävissä, pelaajien on rekonstruoitava peli toisella
shakkilaudalla tuomarin valvonnan alaisuudessa.

Korjausehdotus:
->...tuomarin tai tuomarin avustajan valvonnassa.

Petri Pitkänen
Viestit: 233
Liittynyt: 06 Tammi 2014 18:49
Paikkakunta: Espoo
Seura: MatSK

Re: Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyk

Lukematon viesti Kirjoittaja Petri Pitkänen » 16 Elo 2014 09:36

eniten kiinnitti huomiota se että säännöissä on kielletty matkapuhelimen tuominen pelitilaan. Säännön mukaan myöskin virraton taskussa oleva laite on sääntörikkomus. Onko turnausjärjestäjillä mahdollisuuksia järjestellä puhelimille säilytystiloja kierrosten ajaksi?

Nykyään ihmiset harvoin menevät mihinkään ilman puhelinta ja varsinkin toiselta paikkakunnalta tuleville se ei ole nykymaailmassa oikein mahdollista. Ongelma on varmaan huipputasolla todellinen. Matkapuhelimessa pyörivä ohjelma on keposesti suur-mestari tasoa jopa hieman vanhemmassa puhelimessa.

Petteri Paronen
Viestit: 299
Liittynyt: 16 Heinä 2010 14:20
Paikkakunta: Vantaa
Seura: KymS

Re: Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyk

Lukematon viesti Kirjoittaja Petteri Paronen » 17 Elo 2014 13:32

Puhelimien poisotto koskee ymmärtääkseni vain ns. huippukisoja eli
Suomessa vain SM-kisat ja Hof.

Tän vuoden Hofissa oli puhelinparkki. Arvelisin siellä olleen vain max. 30 puhelinta.

Osa jäti puhelimen kämpille/autoon jne, mutta pari puhelinta bongasin
pelisalista kun pelaajat niitä sammutteli ennen pelin alkua.

Vaikea valvottava ...

Petri Pitkänen
Viestit: 233
Liittynyt: 06 Tammi 2014 18:49
Paikkakunta: Espoo
Seura: MatSK

Re: Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyk

Lukematon viesti Kirjoittaja Petri Pitkänen » 18 Elo 2014 07:50

dinosaurus kirjoitti:Puhelimien poisotto koskee ymmärtääkseni vain ns. huippukisoja eli
Suomessa vain SM-kisat ja Hof.
....
Vaikea valvottava ...
1.7 voimaan tuleiden sääntöjen http://www.shakkiliitto.net/images/stor ... t_2014.pdf kohta 11.3 b sanoo että pelaaja joka on tuonut puhelimen pelitilaan pelin ollessa käynnissä on hävinnyt pelin. Ja kilpailun erityismääräyksillä on voidaan rangaistust lieventää, mutta yhtäkaikki se on kiellettyä. Nuos säännöt pitää olla voimassa kaikissa turnauksissa joista tulokset lähetetään FIDEn laskentaan, eli melko suuri osa turnauksista.

Joo, mitenkään muutenhan tuosta ei oikein jää kiinni kuin niinettä puhelin on päällä ja se soi. Mutta sääntäjä kai pitäis noudattaa silloinkin kun niiden rikkomiseta eijää kiinni

vanha jäärä

Re: Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyk

Lukematon viesti Kirjoittaja vanha jäärä » 18 Elo 2014 11:22

petrip kirjoitti: ... säännöissä on kielletty matkapuhelimen tuominen pelitilaan. Säännön mukaan myöskin virraton taskussa oleva laite on sääntörikkomus. ...
Nykyään ihmiset harvoin menevät mihinkään ilman puhelinta ja varsinkin toiselta paikkakunnalta tuleville se ei ole nykymaailmassa oikein mahdollista.
FIDE:n sääntötoimikunta on varsin tietoinen vallitsevasta tilanteesta. Valmisteilla on sääntöjen muutos sellaiseksi, että virraton laite saa olla mukana pelisalissa jonkinlaisessa pussissa ("bag") eli salkussa, repussa, kassissa tai käsilaukussa, mutta tuon pussin kuljettelu pelaajan mukana on kiellettyä. Tämä muutos saattaa tulla voimaan hyvinkin pian, mutta sitä koskeva päätösprosessi on vielä kesken.

heikkjy
Viestit: 49
Liittynyt: 27 Joulu 2010 12:17
Paikkakunta: Helsinki
Seura: MatSk

Re: Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyk

Lukematon viesti Kirjoittaja heikkjy » 18 Elo 2014 14:58

Toivottavasti shakin perussäännöt pysyvät. Kolmosdivarin viitospöydälle uskaltaa varmaan mennä edelleen ilman uusinta sääntökirjaa.

Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa